Що е заложна къща и има ли тя място в BG

Определение : Най-общо Заложната къща може да се дефинира ,като място където всеки дееспособен гражданин може да получи паричен заем срещу обезпечение ,в рамките на броени минути. Според размера на заема , срока и предоставеното обезпечение могат да се класифицират три вида основни заема отпускани от Заложите къщи:

1. Експресни заеми срещу залог на злато, битова и HiFi техника ,мобилни телефони , часовници и други ценни предмети.
2. Експресни кредити срещу залог на автомобили.
3. Експресни кредити ползващи, като обезпечение Недвижими имоти. Експресни заеми срещу залог на злато, битова и HiFi техника ,мобилни телефони , часовници и други ценни предмети.

Процедурата по отпускане на този вид заеми е проста и отнема не повече от десет минути с минимум формалности. По отношение на клиента единственото изискване е неговата дееспособност - да бъде пълнолетен гражданин и да не е поставен под запрещение. Въпрос на професионализъм и престиж е да не бъдат обслужвани лица във видимо нетрезво или дрогирано състояние, както и всеки за когото има информация, че употрбява наркотици или се занимава с престъпления против собствеността. Относно залога, първото условие е веща обект на залагане да бъде собственост на клиента или той да е упълномощен да се разпорежда с нея.Това се установява с документ за собственост ,гаранционна карта ,пълномощно и др. Ако такива не са налице ,по обективни причини ,то по професионална преценка на служителя на Заложната къща, произхода на веща се доказва с клетвена декларация от залогодателя. Ако в последствие се окаже ,че клиента е нямал право да се разпореждате с веща , то той носи имуществена отговорност за причинените вреди и наказателна отговорност за измама по чл.209 от Наказателния кодекс , както и допълнителна наказателна отговорност ,ако вещта се окаже обект на престъпление. Второто условие е залаганата вещ да покрива стойността на заема в едно с лихвите и евентуални разноски. Оценката е експертна и се извършва от служител на фирмата на база на търговския опит. В сложни случаи се прибягва до външни експертни оценки. Важно е да се отбележи, че колкото по специфична е залаганата вещ , толкова по-голяма е разликата между оценката с цел гарантиране на заема и нейната фактурна или магазинска цена.Например докато един телевизор се оценява между 50% и 70% от цената му в магазина,то един швейцарски луксозен часовник се оценява под 30% от фактурната му цена. Причините са в различната ликвидност, която имат вещите в случай на продажба поради непогасяване на заема. Когато за гарантиране на заема служи злато, неговата оценка е между 7 и 14 лева в зависимост от изработката на изделието и търговската политика на съответната Заложна къща.Оценката е на база 14 карата златно съдържание. Златото с различна проба 24к(999) ,21,6(900), 18к(750), 9к(275), 8к(333) и други се приравняват с коефицент (златна проба)/14.
Сумата на заема се договаря в размер до оценката на веща.Срокът на заема се договаря за период от 1 до 30 дни с опция за удължаване на срока при заплщане на лихвата в края на съответния период. Според политиката си различните фирми предлагат различни условия , лихви и преференции за различните по срокове заеми. Сключва се договор в който се описват условията по заема - размер ,срок, лихви ,такси и др.Клиента получава заема , а веща остава на отговорно пазене в залогополучателя.
Важно е договора да бъде прочетен преди да бъде подписан, за да се избегнат бъдещи недоразумения и за двете страни